Background

Termeni si conditii

Termeni si conditii

I. Informa?ii generale

Confiden?ialitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal reprezint? una dintre preocup?rile principale ale My Estate Imobiliare în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a v? informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, în contextul utiliz?rii paginii de internet myestate.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dac? sunte?i vizitator al Site-ului, My Estate Imobiliare va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal pe care le furniza?i în mod direct în contextul utiliz?rii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i în cadrul sec?iunii de contact / întreb?ri / reclama?ii, în m?sura în care ne contacta?i în acest fel.

III. Scopurile ?i temeiurile de prelucr?rii

III.1. Dac? sunte?i client al Site-ului My Estate Imobiliare prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

- pentru desf??urarea rela?iei contractuale dintre dumneavoastr? ?i My Estate Imobiliare, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea ?i facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastr? asupra st?rii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? în acest scop are la baz? contractul încheiat între dumneavoastr? ?i My Estate Imobiliare, definit în cuprinsul Termenelor ?i Condi?iilor . Furnizarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal este necesar? pentru executareaa acestui contract. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea derul?rii raporturilor contractuale dintre dumneavoastr? ?i My Estate Imobiliare.

- pentru îndeplinirea obliga?iilor legale care incumb? My Estate Imobiliare în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obliga?iilor în materie fiscal?, precum ?i în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop este necesar? în baza unor obliga?ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastr? în acest scop este necesar?. Refuzul furniz?rii datelor poate avea drept consecin?? imposibilitatea My Estate Imobiliare de a respecta obliga?iile legale care îi revin ?i deci în imposibilitatea de a v? oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

- pentru activit??i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (e-mail, sms) de comunic?ri comerciale privind produsele ?i serviciile oferite de My Estate Imobiliare, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? consim??mântul dumneavoastr?, dac? alege?i s?-l furniza?i.

V? pute?i exprima consim??mântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea c?su?ei corespunz?toare de la momentul cre?rii contului, sau ulterior cre?rii contului, la sec?iunea Informa?iile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunic?ri comerciale pute?i folosi op?iunea de la finalul fiec?rui e-mail/ sms con?inând comunic?ri comerciale. În plus, pute?i s? v? dezabona?i prin accesarea sec?iunii Informa?iile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastr? în acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii consim??mântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? în acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

- în scopul efectu?rii perselor analize, raport?ri privind modul de func?ionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferin?e de consum, în principal, în vederea îmbun?t??iri experien?ei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al My Estate Imobiliare de a îmbun?t??ii permanent experien?a clien?ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastr? în acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii datelor pentru acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

III.2. Dac? sunte?i vizitator al Site-ului, My Estate Imobiliare prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal astfel:

- pentru activit??i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (e-mail, sms), de comunic?ri comerciale privind produsele ?i serviciile oferite de My Estate Imobiliare, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? consim??mântul dumneavoastr?, dac? alege?i s?-l furniza?i.

V? pute?i exprima consim??mântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea ?i bifarea c?su?ei corespunz?toare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunic?ri comerciale pute?i folosi op?iunea de la finalul fiec?rui e-mail/ sms con?inând comunic?ri comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastr? în acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii consim??mântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? în acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

- pentru rezolvarea plângerilor, reclama?iilor ?i pentru a monitoriza traficul ?i a îmbun?t??ii experien?a dumneavoastr? oferit? pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastr? pentru acest scop are la baz? interesul legitim al My Estate Imobiliare de a asigura func?ionarea corect? a Site-ului, precum ?i pentru a îmbun?t??ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor comentarii, întreb?ri sau reclama?ii.

Furnizarea datelor dumneavoastr? în acest scop este voluntar?. Refuzul furniz?rii datelor pentru acest scop nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.

IV. Durata pentru care v? prelucr?m datele

Ca principiu, My Estate Imobiliare va prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus.

Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atat timp cat este valabil din punct de vedere juridic si,

in situatia unui litigiu, pe parcursul solutionarii acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislatia in vigoare atat timp cat avem obligatia legala de a pastra, state si alte documente legale in evidenta contabila si in arhiva

V. Dezv?luirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare My Estate Imobiliare poate dezv?lui datele dumneavoastr? c?tre parteneri, c?tre ter?e persoane sau entit??i care sprijin? My Estate Imobiliare în desf??urarea activit??ii prin intermediul Site-ului, ori c?tre autorit??ile publice centrale/locale, în urm?toarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea Site-ului;

- în situa?iile în care aceast? comunicare ar fi necesar? pentru atribuirea de premii sau alte facilit??i persoanelor vizate, ob?inute ca urmare a particip?rii lor la perse campanii promo?ionale organizate de c?tre My Estate Imobiliare prin intermediul Site-ului;

- pentru men?inerea, personalizarea ?i îmbun?t??irea Site-ului ?i a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?? ?i autentificarea utilizatorilor;

- pentru transmiterea de comunic?ri comerciale de marketing, în condi?iile ?i limitele prev?zute de lege;

- atunci când dezv?luirea datelor cu caracter personal este prev?zut? de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate c?tre My Estate Imobiliare pot fi transferate în afara României, dar doar c?tre state din Uniunea European?. 

VII. Drepturile de care beneficia?i

În condi?iile prev?zute de legisla?ia în materia prelucr?rii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficia?i de urm?toarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activit??ile de prelucrare efectuate de c?tre My Estate Imobiliare, conform celor descrise în prezentul document;

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea din partea My Estate Imobiliare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i detalii privind activit??ile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea, f?r? întârzieri justificate, de c?tre My Estate Imobiliare a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicat? fiec?rui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.

- dreptul la ?tergerea datelor, f?r? întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplic? unul dintre urm?toarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- în cazul în care este retras consim??mântul ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- în cazul în care persoana vizat? se opune prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze;

- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate în leg?tur? cu oferirea de servicii ale societ??ii informa?ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta c?ruia se afl? operatorul.

Este posibil ca, în urma solicit?rii de ?tergere a datelor My Estate Imobiliare s? anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ?i s? continue în aceste condi?ii prelucrarea pentru scopuri statistice;

- dreptul la restric?ionarea prelucr?rii în m?sura în care:

- persoana contest? exactitatea datelor, pe o perioad? care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegal?, iar persoana vizat? se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utiliz?rii lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucr?rii, dar persoana vizat? i le solicit? pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??; sau

- persoana vizat? s-a opus prelucr?rii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verific? dac? drepturile legitime ale operatorului prevaleaz? asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurat?, folosit? în mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca aceste date s? fie transmise de c?tre My Estate Imobiliare c?tre alt operator de date, în m?sura în care sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de lege;

- dreptul la opozi?ie – în ceea ce prive?te activit??ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicit?ri conform celor indicate mai jos;

- în orice moment, din motive legate de situa?ia particular? în care se afl? persoana vizat?, ca datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în temeiul interesului legitim al My Estate Imobiliare sau în temeiul interesului public, cu excep?ia cazurilor în care My Estate Imobiliare poate demonstra c? are motive legitime ?i imperioase care justific? prelucarea ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor persoanelor vizate sau c? scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan??;

- în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nicio justificare, c? datele care o vizeaz? s? fie prelucrate în scop de marketing direct.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii inpiduale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activit??i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat? sau o afecteaz? în mod similar într-o m?sur? semnificativ?;

- dreptul de a v? adresa Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal sau instan?elor competente, în m?sura în care considera?i necesar.

Pentru orice întreb?ri suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ?i pentru a v? exercita drepturile men?ionate mai sus, v? rug?m s? v? adresa?i la adresa de email: office@myestate.ro

+40 374 069 727
Folosim Cookies Site-ul nostru foloseste cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre cum le folosim in site si cum poti gestiona consimtamantul vei putea gasi in
Termeni si conditii de confidentialitate si Setari personalizate cookiesSunt de acord